Nokian Vihreät

Tiedotteet

Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle vanhustenhoidon tilanteesta ja valvonnan riittävyydestä Nokialla 11.2.2019

Viimeaikaiset uutiset vanhusten hoidon tilasta ovat saaneet mediassa ansaittua huomiota. Inhimillinen ja laadukas hoiva ei saa olla ylellisyyttä vaan jokaisen ikäihmisen perusoikeus.

Vihreä valtuustoryhmä yhdessä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kanssa haluaa esittää kirjallisen kysymyksen Nokian kaupunginhallitukselle kuntamme vanhushoidon tilasta ja valvonnan riittävyydestä. Valtuutetut tarvitsevat näkemyksemme mukaan päivitetyn tilannekatsauksen kunnallisissa ja yksityisissä palvelulaitoksissa asuvien vanhusten määrästä, hoivan laadusta ja hoitohenkilökunnan määrästä. Toivomme selonteossa näkyvän myös valvonnan periaatteet ja toteutuksen.

Lisäksi selonteossa olisi selvitettävä millaiset taloudelliset vaikutukset olisivat, mikäli siirryttäisiin hoitajien osalta esillä olleeseen suhdelukuun 0,7. Asiaa olisi tarkasteltava myös hoivan laadun ja asiakkaiden yksilöllisen hoivan tarpeen näkökulmasta.

Nokian kaupunki on strategiassaan nostanut yhdeksi tavoitteekseen hyvinvoivan nokialaisen. Meidän on yhdessä pidettävä huolta kaikkien kuntalaistemme hyvinvoinnista ikään katsomatta. Meistä jokainen haluaa varmasti vanheta arvokkaasti, joten tehdään se mahdolliseksi myös kuntamme ikäihmisille nyt.

Ei kommentteja »

Vihreä välitilinpäätös 2018

Vihreä välitilinpäätös seuraa Nokian vihreiden kuntavaaliohjelman tavoitteiden etenemistä. Tavoitteita edistetään yhdessä muiden puolueiden ja viranhaltijoiden kanssa. Alla on kymmenen vaaliohjelman tavoitetta ja toteumaa.

1. Varhaiskasvatus ja opetus

Tavoite: Koulujen toimintaa kehitetään, jotta ne pystyvät yhä paremmin vastaamaan oppilaiden tuen tarpeisiin. Kyläkoulut säilytetään ja ryhmäkoot pidetään pieninä. Subjektiivinen päivähoito säilyy ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen panostetaan.

Toteuma: Subjektiivinen päivähoito-oikeus on säilynyt ja lastentarhanopettajien määrää lisätään asteittain. Ryhmäkoot on pystytty pitämään sopivina eikä kyläkouluja ole lakkautusuhan alla. Nokialle nousee muutaman lähivuoden aikana Suomen uusimmat, terveimmät ja moderneimmat koulut.

2. Työllisyys

Tavoite: Kolmenkulman ECO3-alueelle nousee 500 uutta työpaikkaa ja Pitkäniemestä luodaan hyvinvointipalveluiden keskus. Yritystonttien markkinointa yksinkertaistetaan ja matkailun kehittämiseen etsitään uutta voimaa. Nuorisotyöttömyys käännetään laskuun oppilaitos- ja yritysyhteistyön kautta.

Toteuma: Kolmenkulman tontteja myydään niin vauhdikkaasti, että kaavoitus ja infra saavat tehdä hartiavoimin töitä pysyäkseen myyntitahdin mukana. Jokainen uusi yritys tuo alueelle useita uusia työpaikkoja jo tullessaan, mutta erityisesti odotetaan tulevien kasvun vuosien uusia kiertotaloustyöpaikkoja. ECO3-alue on menestynyt kierottalouskilpailussa isojen kaupunkien rinnalla. Alue on huomioitu kansainvälisesti myös YK:n talouskomissiossa.

Markkinointia ja viestintää on terävöitetty somessa ja ihmisten sekä yritysten pariin on jalkauduttu aiempaa merkittävästi paremmin. Työttömyys on kääntynyt Nokialla merkittävään laskuun. Pitkäniemen alueeseen tulee panostaa lähivuosina merkittävästi nykyistä enemmän.

3. Luonto ja liikunta

Tavoite: Ruutanan alue suojellaan ja Koukkujärvi säilytetään virkistyskäytössä. Luontomatkailua kehitetään luontoa kunnioittaen. Keskuskentän ja Sarpatin alueesta muodostuu merkittävä liikunta-alue. Panostetaan ennaltaehkäisevään arkiliikuntaan.

Toteuma: Koukkujärven aluetta ei ole kaavoitettu, mutta suojelukaan ei ole lisääntynyt. Ruutanan suojelualueen laajennus on vieläkin tekemättä. Erilaisiin luontopolkuihin ja reitistöihin on panostettu kuluneen vuoden aikana merkittävästi. Tulevan vuoden aikana uusitaan mm. Alhoniityn luontopolku, kunnostetaan Sarpatin ulkoilureitti ja panostetaan rantojen ulkoilureitteihin. Luonnon monimuotoisuusohjelma ohjaa valmistuttuaan kaupungin toimintaa.

4. Demokratia ja tiedonsaanti

Tavoite: Parannetaan tiedotusta ja rakennetaan Nokian mainetta pitkäjänteisillä teoilla. Tehdään päätöksenteosta läpinäkyvää ja ennakoitavaa sekä helpotetaan kuntalaisten osallistumista.

Toteuma: Kuntalaisten pariin on kaupungin toimesta jalkauduttu aiempaa paremmin. Valtuustoryhmien ja kuntalaisten yhteistyötä tuetaan. Nettisivut ovat uudistuneet ja vuorovaikutus päätöksenteossa toimii aiempaa paremmin. Parannettavaa kuitenkin on erityisesti kaavoitukseen liittyvässä vuorovaikutuksessa.

5. Joukkoliikenne

Tavoite: Koulukyytiuudistuksella kyliin parempi joukkoliikenne. Juna pysähtyy Nokialla tunnin välein. Kaupunkirakennetta muutetaan sellaiseksi, että suurin osa linjoista voidaan liikennöidä ilman rahallista tukea. Vuorojen määrää lisätään.

Toteuma: Koulukuljetusten uudistamiseen ei ole löydetty toteuttamiskelpoisia keinoja. Kyytien järjestäjällä on merkittäviä ongelmia lasten kyydityksissä. Investointiohjelmassa on toinen junalaituri lähijunaliikenteen aloituksen varmistamiseksi. Nokia hakee mukaan lähijunapilottiin, jolla liikennöinti Tampere-Tesoma-Nokia -pysäkeille saataisiin alkamaan. Kaupunki tiivistyy erityisesti keskustasta. Tämä mahdollistaa kannattavamman joukkoliikenteen toteuttamisen.

6. Vanhuspalvelut

Tavoite: Kehitetään vanhuspalveluita kaupungin omana tuotantona ja etsitään yhteistyömahdollisuuksia yksityisten palveluntarjoajien ja kolmannen sektorin kanssa. Tuetaan omaisia nykyistä enemmän ja mahdollistetaan kotoisa ehtoo ikääntyville.

Toteuma: Uusi Vihnuskodin rakennus valmistuu ja henkilökunta tulee olemaan kaupungin palveluksessa. Yksityisiä sotepalvelutuottajia nousee kaupunkiin erilaisilla palvelukonsepteilla. Kotisairaalatoimintaa ajetaan käyntiin osana hyvinvointipalveluiden uudistumista.

7. Keskustan kehittäminen

Tavoite: Keskustan alueelle muuttaa 5 000 uutta asukasta. Kaupungin palvelut rakennetaan keskustaan ja yksityistä rakentamista helpotetaan. Sahan alue otetaan asuinkäyttöön ja rakennetaan rantabulevardi Viholasta keskustaan.

Toteuma: Rakentaminen on lähtenyt keskustan alueella käyntiin odotettua paremmin. Asukastavoite tulee nykyvauhdilla täyttymään etuajassa. Pysäköintinormin uudistus on mahdollistanut kannattavan rakentamisen sekä rakennuttajien että kaupungin näkökulmista. Sahan alueen rakentamista ei ole aloitettu. Uusi kirjasto on valmistumassa keskustaan ja hyvinvointikeskus nousee lähiovuosina entiselle tontilleen.

8. Lähiruoka ja terveyskasvatus

Tavoite: Kouluissa syödään enemmän paikallisten tuottajien ruokaa ja suositaan luomua. Panostetaan ennaltaehkäisevästi terveellisiin elämäntapoihin.

Toteuma: Lähialueen yrittäjien kanssa tehdään hankintakoulutusta ja -yhteistyötä pienhankintojen helpottamiseksi. Uusia terveellisiä ja ekologisia ateriota on aiempaa enemmän ruokalistoilla ja uusia raaka-aineita kokeillaan.

9. Kulttuuri ja nuoret

Tavoite: Tuotetaan nokialaisia kulttuurihankkeita ja rakennetaan nuorille keskustaan nuorisotilat. Otetaan kaupungin taidekokoelmat käyttöön.

Toteuma: Uuteen kirjastoon tulee taiteelle ja näyttelyille oma tila sekä nuorisotila. Kordelinin säätiön kanssa yhteistyössä perustettu Nokian kaupunkirahasto on jakanut ensimmäiset tukensa. Seuraparlamenttien perustaminen on parantanut kolmannen sektorin osallistumista päätöksentekoon ja parantanut yhteistyömahdollisuuksia.

10. Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tavoite: Estetään eriarvoisuuden kasvu ja autetaan ihmisiä ennaltaehkäisevästi heti, kun ongelmat alkavat. Siirretään palvelut yhdelle nokialaiselle luukulle.

Toteuma: Uusi hyvinvointikeskus kokoaa palvelut aiempaa paremmin samalle luukulle. Soten tilanne koko maassa on epäselvä, mutta terveyspalveluiden laadukas jatko Nokialla on saatu turvattua. Perusturvaan syntyy 27,5 uutta vakanssia mm. oppilashuollon, toimintaterapian, sosiaaliohjauksen ja kotihoidon alle. 11 lähihoitajaa lisätään uuteen Vihnuskotiin, ympärivuorokautiseen hoivaan.

Ei kommentteja »

Vihreä välitilinpäätös 2017

Keräsimme tämän valtuustokauden aikana tapahtuneita ja edistyneitä asioita vuoden 2017 Vihreään välitilinpäätökseen.

Politiikka on yhteistyötä, jossa samojen tavoitteiden eteen töitä paiskii useampi puolue. Usein tavoitteita jää myös saavuttamatta, tai asiaa lähdetään edistämään eri tavalla kuin on aiemmin ajateltu. Politiikka on kestävyyslaji, jossa muutokset usein vievät aikaa. Seuraavassa ensimmäisen puolivuotiskauden edistystä on verrattu Nokian vihreiden kuntavaaliohjelmaan.

 

Vaaliohjelman tavoite: Varhaiskasvatus ja opetus

Koulujen toimintaa kehitetään, jotta ne pystyvät yhä paremmin vastaamaan oppilaiden tuen tarpeisiin. Kyläkoulut säilytetään ja ryhmäkoot pidetään pieninä. Subjektiivinen päivähoito säilyy ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen panostetaan.

Nykytilanne:

2018 talousarviossa ei ole esitetty säästöjä koulutukseen. Nokialle on tulossa uusi koulu Myllyhakaan ja Emäkoskeen, lukio korvataan uudella ja Kankaantaan sekä Nokianvirran koulujen tilalle rakennetaan uusi yhtenäiskoulu. Kyläkouluja ei olla lakkauttamassa ja subjektiivinen päivähoito säilyy. Varhaiskasvatuksessa tapahtuu henkilöstömuutoksia, mutta ne liittyvät lapsimäärän vähenemiseen. Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön Vihreiden aloitteesta.

Leikkipaikkaverkoso

Leikkipaikkaverkosto

Vaaliohjelman tavoite: Työllisyys

Kolmenkulman ECO3-alueelle nousee 500 uutta työpaikkaa ja Pitkäniemestä luodaan hyvinvointipalveluiden keskus. Yritystonttien markkinointa yksinkertaistetaan ja matkailun kehittämiseen etsitään uutta voimaa. Nuorisotyöttömyys käännetään laskuun oppilaitos- ja yritysyhteistyön kautta.

Nykytilanne:

ECO3- alueen ja Kolmenkulman tontit ovat vähissä kovan myynnin takia, ja uusia joudutaan pikana hankkimaan muuttamalla tonttijakoa. Isoja kiertotalouden yrityksiä pyrkii Nokialle. Markkinointiin on tullut kaksi uutta henkilöä. Matkailun kehittämistoimet eivät ole käynnistyneet ja Pitkäniemen osalta tilanne on stabiili. Kiinnostusta alueelle on, mutta sairaanhoitopiiri on viemässä aikuispsykiatrian alueelta pois ensi vuosikymmenen alussa. Työttömyys on kääntynyt jyrkkään laskuun. Nuorisotyöttömyys- ja pitkäaikaistyöttömyys kehittyvät hyvin koko Pirkanmaalla, mutta Nokialla on panostettu työpaikkojen lisäämiseen merkittävästi myös tämän lisäksi.

 

Vaaliohjelman tavoite: Luonto ja liikunta

Ruutanan alue suojellaan ja Koukkujärvi säilytetään virkistyskäytössä. Luontomatkailua kehitetään luontoa kunnioittaen. Keskuskentän ja Sarpatin alueesta muodostuu merkittävä liikunta-alue. Panostetaan ennaltaehkäisevään arkiliikuntaan.

Nykytilanne:

Ruutanan aluetta ei ole vielä suojeltu. Markluhdanlahden Suomi100-lahja torpattiin kaupunginhallituksessa, mutta Vihreät ja Vasemmistoliitto puolustivat sen suojelua. Toivottavasti uusintakierros auttaa, sillä alue olisi merkittävä lisä Sarpatin virkistysalueeseen. Syksyllä 2018 on tulossa valmistelusta luonnonsuojeluohjelma, jossa Nokian suojelutilannetta katsotaan isompana kokonaisuutena. Keskuskentän alueelle on noussut uusi jäähalli, kuten edellisellä kaudella päätettiin. Keskusurheilukenttä on remontoitu ja siihen on tulossa uusi katsomo. Alueelle nouseva yhtenäiskoulu mahdollistaa tuhannelle lapselle erinomaiset liikuntamahdollisuudet, sekä antaa pohjaa yksityisen monitoimihallin mahdolliselle toteuttamiselle.

Vaaliohjelman tavoite: Demokratia ja tiedonsaanti

Parannetaan tiedotusta ja rakennetaan Nokian mainetta pitkäjänteisillä teoilla. Tehdään päätöksenteosta läpinäkyvää ja ennakoitavaa sekä helpotetaan kuntalaisten osallistumista.

Nykytilanne:

Lautakuntiin on saatu nuorisovaltuuston edustajat, valtuustoon kaksi. Tiedotus on parantunut erityisesti elinkeinopuolella, mutta sosiaalisessa mediassa tiedotetaan mm. latutilanteesta ja monista muista asioista. Kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon on pyritty parantamaan, mutta tehtävää on vielä paljon.

 

Vaaliohjelman tavoite: Joukkoliikenne

Koulukyytiuudistuksella kyliin parempi joukkoliikenne. Juna pysähtyy Nokialla tunnin välein. Kaupunkirakennetta muutetaan sellaiseksi, että suurin osa linjoista voidaan liikennöidä ilman rahallista tukea. Vuorojen määrää lisätään.

Nykytilanne:

Joukkoliikenteen palvelutaso on parantunut ja käyttäjämäärät ovat nousseet jopa ennakoitua enemmän. Lippujen hintoja on laskettu, jonka seurauksena joukkoliikenteen kustannukset ovat nousseet. Osa linjoista toimii hyvinkin kannattavasti, mutta sisäinen liikenne vaatii säätämistä sopimuskausien vaihtuessa. Ongelmiin pystytään puuttumaa aiempaa nopeammin. Linjan 79 reittimuutosta on Vihreiden toimesta puolustettu aktiivisesti ja se toteutuu viimein kesäkuussa 2018. Junaliikenteen tarjonta ei ole lisääntynyt. Kaupunkirakenne on tiivistymässä keskusta-alueella hyvää vauhtia!

 

Vaaliohjelman tavoite: Vanhuspalvelut

Kehitetään vanhuspalveluita kaupungin omana tuotantona ja etsitään yhteistyömahdollisuuksia yksityisten palveluntarjoajien ja kolmannen sektorin kanssa. Tuetaan omaisia nykyistä enemmän ja mahdollistetaan kotoisa ehtoo ikääntyville.

Nykytilanne:

Vanhuspalveluiden tarjontaa lisättiin merkittävästi talousarviossa, koska kysyntäkin kasvaa. Kotisairaalatoiminta on käynnistynyt ja tarjoaa palveluja vuodeosaston sijaan myös omaan kotiin. Toimintansa aloittava lähitori kokoaa ikäihmiset tapaamaan toisiaan, liikkumaan ja keskustelemaan ammattilaisten kanssa. Vihreiden aloitteesta sote-kyytien järjestäminen, kustannukset ja tarve selvitetään vuoden 2018 aikana.

 

Vaaliohjelman tavoite: Keskustan kehittäminen

Keskustan alueelle muuttaa 5 000 uutta asukasta. Kaupungin palvelut rakennetaan keskustaan ja yksityistä rakentamista helpotetaan. Sahan alue otetaan asuinkäyttöön ja rakennetaan rantabulevardi Viholasta keskustaan.

Nykytilanne:

Ennätysmäärä uusia rakennushankkeita on käynnistymässä. Poutuntie, Nanso ja moni muu hanke on potkaistu käyntiin kaupunkikehityspalveluiden kovalla panostuksella. Keskustan kiinteistöihin on otettu yhteyttä ja etsitty heille sopivia kehittämismalleja. Prisma on aloittanut toimintansa keskustassa.

 

Vaaliohjelman tavoite: Lähiruoka ja terveyskasvatus

Kouluissa syödään enemmän paikallisten tuottajien ruokaa ja suositaan luomua. Panostetaan ennaltaehkäisevästi terveellisiin elämäntapoihin.

Nykytilanne:

Lähituottajien tuotteiden käyttö on tavoitteena talousarviokirjassa ja käytännön toimia lähiruuan käytön edistämiseksi etsitään. Ravitsemusterapeutin resurssia lisätään vastaamaan seutukunnallista tasoa.

 

Vaaliohjelma tavoite: Kulttuuri ja nuoret

Tuotetaan nokialaisia kulttuurihankkeita ja rakennetaan nuorille keskustaan nuorisotilat. Otetaan kaupungin taidekokoelmat käyttöön.

Nykytilanne:

Kirjastohankkeen suunnitelmat on hyväksytty ja hanke etenee toivottua suppeammassa muodossa. Nuorisotilat saadaan kirjaston yhteyteen turhan pieniä. Yhteistyöstä on kuitenkin varmasti iloa. Kaupungin taidekokoelmia päästään esittelemään kirjastossa. Kordelinin säätiön ja kaupungin aloittama Nokian kaupunkirahasto tukee Nokialla jatkossa kulttuuria aiempaa enemmän. Nokia-sali säilyy lukion uudisrakentamisen yhteydessä, joten konsertit ja teatteritoimintaa nähdään tiloissa jatkossakin.

 

Vaaliohjelman tavoite: Sosiaali- ja terveyspalvelut

Estetään eriarvoisuuden kasvu ja autetaan ihmisiä ennaltaehkäisevästi heti, kun ongelmat alkavat. Siirretään palvelut yhdelle nokialaiselle luukulle.

Nykytilanne:

Sisäilmaongelmat ovat hankaloittaneet kaikkien terveyspalveluiden arkea. Lupa uudelle hyvinvointikeskukselle on kuitenkin ministeriöstä saatu. Prismassa on aloittanut Noste-palvelupiste, jossa terveyspalvelut ovat aikaisempaa paremmin ja laajemmin nokialaisten saavutettavissa. On perustettu uusi psykologin virka ja puheterapiaan panostetaan aiempaa enemmän. Huostaanotot on saatu kääntymään laskuun ja resursointia siirrettyä avotyöhön.

Ei kommentteja »

Valitus Viidenkukkulankallion louhinta-asiassa

Nokian Vihreät ry:n 26.9.2017 tekemä valitus Viidenkukkulankallion louhinta-asiassa:

Valitus Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 23.8.2017 tekemästä päätöksestä maa-aines ja ympäristöluvan myöntämisestä Landlady Oy:lle Metsä-Jaakkolan kallionottoalueelle  (Päätös maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteisluvasta 23.8.2017 § 83)

Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut päätöksellään luvan kallion louhintaan ja murskaukseen kiinteistölle 536-412-4-19 Metsä-Jaakkola. Kyseessä on uusi toiminta.
Vaadimme, että Nokian kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös kumotaan ja maa-aines- ja ympäristölupahakemus hylätään. Perusteluina esitämme seuraavaa:

1. Maa-ainesten ottolupaa hakevan Landlady Oy:n kaupparekisteriin merkitty toimiala on muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta, joten nykyisen toimintansa puitteissa yritys ei itse voi louhintaa ja murskausta tehdä. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan toimialassa tulisi ilmaista kaikki ne alat, joilla yritys toimii tai suunnittelee toimivansa tulevaisuudessa ja toimialaa saadaan osakeyhtiön sisällä noudattaa vasta, kun muutos on rekisteröity. Tällaiselle yritykselle, jolla kallion louhinta ja murskaus ei kuulu yrityksen toimialaan, ei mielestämme voida myöntää louhintaan ja murskaukseen ympäristö- eikä maa-aineksen ottolupia.

2. Kallion louhinta ja murskaus aiheuttaa kohtuutonta haittaa lähimmälle asumukselle (vapaa-ajan asunto, etäisyys 390 m, lupa asuinrakennuksen rakentamiseen on myönnetty) ja suurta haittaa myös muille lähialueen asukkaille Linnavuoressa, Kannistossa ja Raiskiossa. Haitta olisi myös pitkäaikaista, jatkuen seuraavien 10 vuoden ajan. Louhinta- ja murskausalue on muuta ympäristöä korkeammalla, jolloin melu- ja pölyhaitta korostuvat lähialueilla. Tätä ei ole huomioita vaikutusarvioinnissa. Koska lähimmälle kiinteistölle on jo myönnetty rakennuslupa asuinrakennuksen rakentamiselle, tulisi pitkäkestoinen louhinta ja murskaus käytännössä tekemään asumisen mahdottomaksi melu- ja pölyhaittojen vuoksi, alentaisi kiinteistön arvoa ja vaikeuttaisi kiinteistön myymistä. Ainesten kuljetus suunnitellun tieyhteyden kautta valtatie 11:lle aiheuttaisi myös suurta haittaa (melu ja pöly) ko. alueen vieressä olevien kiinteistöjen asukkaille, joilla on jo valtatien meluhaitta rasitteenaan. Suunnitellun liittymän sijainti 11:n ohituskaistojen jälkeiseen kohtaan on myös erityisen huono liikenneturvallisuuden kannalta.

Maa-ainesluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Asiaa ratkaistaessa tulee kiinnittää huomiota muun muassa ottamisalueen ja häiriintyvän kohteen väliin jääviin suojaetäisyyksiin.

Maa.aineslaissa tai tai maa-ainesten ottamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa ei ole nimenomaisia säädöksiä ottamisalueiden ympärille jätettävistä suojaetäisyyksistä. Kuitenkin ympäristöhallinnon ohjeessa 1/2009 “M” on esitetty suositukset ottamisalueen ympärille tarvittavista suojaetäisyyksistä. Suositusten mukaan etäisyyden asuttuun rakennukseen tulee kalliokiven ottamisalueilla olla 300-600 metriä.

Eräistä naapuruussuhteista annetus lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.

Ottotoiminnasta teetetyn melumallin mukaan melurasitus läheisille vapaa-ajankiinteistöille on merkittävä. Laskentojen mukaan toiminnanpäivänajan 55dB keskiäänentasoalue leviää enimmillään noin 250-320m päähän ottoalueesta ja 45 dB keskiäänentasoalue noin 700-900m päähän ottoalueesta. Ottoalueen länsi- ja pohjoisreunoille suunniteltu pintamaavalli vähentää merkittävästi lähimmän vapaa-ajankiinteistön suuntaan leviävää melua. Laskentojen mukaan ottotoiminann keskiäänitaso alittaa VNp 993/92 mukaisen päiväajan ohjearvon 55dB lähimmillä asuinkiinteistöillä ja vaiheissa 1-2 45 dB lähimmillä vapaa-ajankiinteistöillä. Vaiheesa 3 ottotoiminnan keskiäänitaso lähimmällä vapaa-ajankiinteistöllä on noin 46 dB.

Laskennan mukaan keskiäänentso lähimmällä vapaa-ajanasunnolla ylittää valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjeavon. Mainitun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n 2 momentin mukaan loma-asumiseen käytettävillä alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. Meluselvityksessä ei ole esitetty mallin virhemarginaalia. Yleisesti melumallinnuksen virhemarginaaliksi on arvioitu 1-3 dB. Luvan hakija on huomioinut virhemarginaalin vain alentavana tekijänä, mutta virhemarginaali huomioonottaen melu lähimmällä vapaa-ajanasunnolla voi ylittää valtioneuvoston ohjearvon jopa 4 db:ä.

Lisäksi on huomioitava että meluselvitykseen viittaavasta tekstistä ei selviä miten meluvaikutuksissa on huomioitu rintauksen vaikutus toiminnan alkuvaiheessa jolloin melulta suojaavaa rintausta ei ole.

3. Ruutanan luonnonsuojelualue on yksi Nokian merkittävimpiä luontokohteita, ja sen sijainti reilun kilometrin etäisyydellä suunnitelma-alueesta aiheuttaa huomattavan riskin suojelun onnistumiselle. Valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellun Haaparata-Ruutananvuori -kallioalueen etäisyys ottoalueelta on vain 1,2 kilometriä etelään. Ottoalueelta länteen 800 metrin päässä sijaitseva Viinavuori on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi. Sata metriä suunnitellusta louhinta-alueesta etelään on Hirvisuo, jota ympäröi korpialue. Alueella on havaittu kahta luonnon orkideaa, herttakaksikkkoa ja harajuurta. Louhinta huonontaisi Hirvisuon luonnon tilaa ja Hietaanojan veden laatua.

Ympäristönsuojelulain 6 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski, alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset sekämuut mahdolliset sijoituspaikat alueella. Katsomme, että ympäristövaikutusten arviointia ei ole tehty huomioiden alueen sijainti lähellä valtakunnallisesti merkittäviä luontokohteita ja suojelualuetta sekä toiminnasta aiheutuvia riskejä ympäristön pilaantumiselle.

4. Alue sijaitsee metsäojien yhtymäkohdassa ja on hyvin todennäköistä, että hulevedet ja niiden mukana erilaiset louhosalueelta tulevat epäpuhtaudet ja mahdolliset ongelmajätteet tulevat kulkeutumaan ympäröivään luontoon. Hakijakin toteaa, että ottoalueen vedet kulkeutuvat eteläpuoliseen suomaastoon, josta osa kulkeutuu myös Jokisjärveen. Suunnitellun ottoalueen läpi virtaa Hietaanoja, jossa elää ikivanha purotaimenkanta, joka vaarantuisi tai tuhoutuisi kokonaan ottotoiminnan johdosta. Samassa purossa esiintyy myös ruutanaa, joka on suojeltu luonnonsuojelulain nojalla. Lähialueella sijaitsee talousvesikäytössä olevia lähteitä ja kaivoja, joiden vedensaanti saattaisi olennaisesti muuttua louhinnan aiheuttamien veden virtausten muutosten vuoksi tai vedenkäyttö vaarantua veteen kulkeutuvan arseenin vuoksi. Alueen kaivojen arseenipitoisuudet nousisivat entisestään ja on todennäköistä, että louhostoiminnan myötä juomakelpoisen veden turvaaminen tarkoittaisi kunnallisen vedenjakelun ulottamista näille kotitalouksille. Lähimmän kiinteistön vedensaannin antavan lähteen ja kaivon etäisyys louhinta-alueesta on 360 m.

5. Maakuntakaavassa on määritelty, että alueella sallitaan maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien sivuelinkeinojen kehittäminen ja näihin liittyvä rakentaminen. Laaja ja ammattimainen louhinta ei lukeudu tällaiseen toimintaan, eikä tällaista laajamittaista maa-ainesten ottoa alueella tulisi sallia. Lisäksi on huomioitava, että kyseessä ei todennäköisesti ole yksittäiseksi jäävä hakemus ja louhinta-alue voi mahdollisesti laajentua tulevaisuudessa uusien hakemusten muodossa. Tällöin hakijoiden tasapuolinen kohtelu voi laajentaa louhinta-aluetta lähemmäs Ruutanan luonnonsuojelualuetta ja aiheuttaa laajamittaista lisäkuormitusta ympäristölle. Kaupungin pitäisi keskittää maa-aineksen otto rakennushankkeiden lähellä sijaitseville maa-aineksen ottoa varten kaavoitetuille alueille pistemäisten yksittäisten louhosten sijaan. Nokian Kolmenkulman alueella on laajat kallioesiintymät, joita on jo alettu louhia ja louhittavaa kalliota riittää vuosikymmeniksi eteenpäin. Kalliomaaperä on uusiutumaton luonnonvara, jonka käyttö tulisi suunnitella harkiten pitkälle tulevaisuuteen. Lupien myöntäminen merkittäviä ympäristöhaittoja aiheuttavaan toimintaan uudelle kokonaan erilliselle alueelle tilanteessa, jossa ei ole todellista tarvetta, vain luvanhakijan taloudellinen intressi, ei ole perusteltua. Louhinnat tulisi keskittää sellaisille alueille, jotka on jo kaavoitettu esimerkiksi teollisuuskäyttöön, kuten Kolmenkulman alue. Kuten maakuntakaavaan liittyvistä selvityksistä käy ilmi, alueen kalliokiviaines on heikkolaatuista eikä sovellu kuin massatäyttöihin. Vastaavaa kiviainesta on saatavilla jo multa louhoksilta, esimerkiksi Kolmenkulman alueelta. Louhinnan ja murskauksen aiheuttama pöly haittaisi myös alueen maakuntakaavan mukaista metsätalouskäyttöä ja vähentäisi puutavaran myyntiarvoa.

6. Maakuntakaavassa todetaan myös, että alueen tarkemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää mm. toimiviin virkistysalueisiin sekä luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen turvaamiseen. Viidenkukkulan kallioiden alue on suosittua ulkoilualuetta, jota käyttävät lähialueiden asukkaiden lisäksi myös Siuron, Korvolan ja Nokian asukkaat. Lähialueiden asukkaat käyttävät aluetta ulkoilumaastona, jossa he sienestävät, marjastavat ja retkeilevät. Siuron metsät ovat yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Alueella on runsas eläin- ja lintulajisto. Alueen viereen, Mullikkavuoren alueelle, on suunnitteilla luontomatkailutoimintaa. Vieressä tehtävä louhinta ja murskaus tekisivät ko. alueesta luontomatkailuun soveltumattoman ja estäisi näiden suunnitelmien toteuttamisen. Kukkulaisella kallioalueella on sen muotojen vuoksi erityistä luontoarvoa, jota ei voida louhinnan jälkeisellä maisemoinnilla mitenkään korvata.

Hakemus on puutteellisesti valmisteltu ja siinä vähätellään hankkeen olennaisia vaikutuksia lähiasutukseen, luontoon ja ympäristöön. Louhinnan ja murskauksen vaikutukset aiheuttaisivat muistuttajien kiinteistölle ja lähiympäristön asutukselle ja luontorikkaalle metsäalueelle kohtuutonta haittaa. Luonnolle ja lajistolle toiminta aiheuttaisi peruuttamattomia menetyksiä. Ympäristö- ja maa-aineksen ottolupia ei tule myöntää.

Ei kommentteja »

Valtuustoaloite painotusluokkien koulukuljetusten muuttamiseksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 20.1.2016 hyväksynyt Nokian peruskouluille opetussuunnitelmalliset painotukset (musiikki,   viestintä,luonnontieteellismatemaattinen,liikunta ja kuvataide),ja näihin luokkiin haetaan haastattelujen ja osin soveltuvuuskokeiden kautta.

Vihreä valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteena, että viime kesänä tehty päätös, jonka mukaan elokuusta 2016 alkaen koulukuljetusoikeus painotusluokkia käyville oppilaille rajataan vain lähikoulua koskevaksi, tulee muuttaa, jotta koulumatkan maksulliseksi muuttuminen ei olisi este hakeutua painotettuihin luokkiin ja kouluihin. Nyt sivummalla kauempana asuvat oppilaat uhkaavat joutua epätasa-arvoiseen asemaan koulumatkan pituuden johdosta ja painotusluokille siirtyminen suosii lähikoulun oppilaita.

Ellei koulumatkoja katsota voitavan korvata kokonaan ei-lähikoulua käyville painotusluokan oppilaille, ainakin lähikoululle oikeuttava matkaosuus tulee korvata oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi, samoin tulisi mahdollistaa matka toissijaiseen painotuskouluun, mikäli kustannukset eivät lähikouluun verraten kasva.

 

Nokialla 8.2.2016

Vihreä valtuustoryhmä

Ei kommentteja »

Talousarviopuheenvuoro

Viinikanniemen kohtalo on selvitettävä

Puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet.

Suomi elää jatkuvassa muutoksessa. Monet näistä muutoksen kohteista koskevat suoraan kuntien taloutta tai toimintaa. Suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle, sote- ja kuntauudistusta tehdään kovaa vauhtia, julkisen talouden ennustetaan velkaantuvan jatkossakin eikä teollisuuden työpaikkoja ole palaamassa Suomen rajojen sisäpuolelle.

Kuntien toiminnan kannalta tämä tarkoittaa isoja uudistuksia. Jo nyt pitää lähteä uudistamaan vanhuspalveluita ja muokkaamaan palvelurakenteita. Jo nyt pitää suunnitella mistä kaupunki saa riittävät tulot vielä 10 vuoden kuluttuakin, jotta peruspalvelut saadaan järjestettyä laadukkaasti. On selvää, että isoja muutoksia tarvitaan. Koska kuluja ei voida määräänsä enempää karsia edes rakenteellisilla muutoksilla, täytyy kaupungin panostaa selvästi nykyistä enemmän elinkeinotoiminnan kehittämiseen alueella.

Talousarvioesitys on Nokialla tehty maltilla. Investointitarve on reilusti suurempi kuin raami antaa myöden. Lähivuosina löydämme edestämme tehdassaaren padon ja Emäkosken sillan remontin, Kankaantaan päiväkodin korvaajan rakentamisen ja monia muita kohteita joita ei voi turvallisuus- tai terveyssyistä viivästyttää. On syytä pitää tiukkaa linjaa, jotta nämä pakolliset investoinnit pystytään toteuttamaan ilman ylimääräistä lisävelkaa.

Nokialla on kiitettävästi selvitetty ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksia niin Menkalan kentän, kirjaston, Alhoniityn koulun kuin Juhansuon teollisuusalueenkin rakentamisessa. Tästä pitää jatkossakin pitää kiinni ja pyrkiä investoimaan nimenomaan niihin kohteisiin joihin tukea on mahdollista kulloinkin saada.

Käyttötalouden puolella tärkein yksittäinen asia on painopisteen siirtyminen kohti ennaltaehkäisevämpää toimintaa. Palvelukeskukset eivät ole tänäkään vuonna olleet helpon tehtävän edessä, mutta ovat siitä huolimatta pystyneet suunnittelemaan uudenlaisia parempia toimintatapoja. Hyviä esimerkkejä tästä ovat talousarvioesityksen tavoitteista mm. aluevastaanottojen työparimalliin siirtyminen, potilaslähtöiset hoitosuunnitelmat, työntekijöiden kotikäynnit äitiysneuvolan asiakkaille, AAPO-ohjaajan toimen vakinaistaminen, ammatillisen koulutuksen kanssa tehtävä yhteistyö ja monet matalan kynnyksen palvelut.

Koska Viinikanniemen alue on noussut pikavauhtia päätöksentekoon mukaan, teen muutosesityksen s. 11 kohtaan 2. Yrittävä, osaava ja onnistuva Nokia. Esitän lisäyksenä uutta johtamisen kohdetta “Matkailun kehittäminen”, vastuuhenkilöiksi elinkeinopäällikköä ja kaupungininsinööriä ja tavoitetasoksi “Selvitetään leirintäaluetoiminnan jatkamisen edellytykset.”  Tällä lisäyksellä Vihreät haluavat varmistaa, että Viinikanniemen alueen suunnittelusta tehdään vaikutusten ennakkoarviointi ja kunnolliset selvitykset erilaisten kehitysvaihtoehtojen kustannuksista ja tuloista alueen virkistys- tai leirintäaluekäyttöä unohtamatta.

Vihreä valtuustoryhmä on niin Viinikanniemen kuin muidenkin asioiden suhteen valmis valtuustosopimuksilla suunnittelemaan Nokian kaupungin tulevaisuutta ja tekemään poliittista linjanvetoa nykyistä pidemmälle. Tämä on tärkeätä kokonaisuuksien kehittämisen kannalta nykyisen osaoptimoinnin sijaan.

Lopuksi haluan kiittää valtuutettuja ja virkamiehiä työntäyteisestä vuodesta ja toivottaa hyvää joulunodotusta.

Antti Tomminen
valtuustoryhmän puheenjohtaja

Ei kommentteja »

Vihreät - De Gröna

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä
Log in