Nokian Vihreät

Blogi

Valtuustoaloite painotusluokkien koulukuljetusten muuttamiseksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 20.1.2016 hyväksynyt Nokian peruskouluille opetussuunnitelmalliset painotukset (musiikki,   viestintä,luonnontieteellismatemaattinen,liikunta ja kuvataide),ja näihin luokkiin haetaan haastattelujen ja osin soveltuvuuskokeiden kautta.

Vihreä valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteena, että viime kesänä tehty päätös, jonka mukaan elokuusta 2016 alkaen koulukuljetusoikeus painotusluokkia käyville oppilaille rajataan vain lähikoulua koskevaksi, tulee muuttaa, jotta koulumatkan maksulliseksi muuttuminen ei olisi este hakeutua painotettuihin luokkiin ja kouluihin. Nyt sivummalla kauempana asuvat oppilaat uhkaavat joutua epätasa-arvoiseen asemaan koulumatkan pituuden johdosta ja painotusluokille siirtyminen suosii lähikoulun oppilaita.

Ellei koulumatkoja katsota voitavan korvata kokonaan ei-lähikoulua käyville painotusluokan oppilaille, ainakin lähikoululle oikeuttava matkaosuus tulee korvata oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi, samoin tulisi mahdollistaa matka toissijaiseen painotuskouluun, mikäli kustannukset eivät lähikouluun verraten kasva.

 

Nokialla 8.2.2016

Vihreä valtuustoryhmä

Ei kommentteja »

Budjettipuheenvuoro 2015

Blogi – 7. joulukuuta 2015 – kirjoittanut Nokian Vihreät

Vihreiden muutosesitykset liittyvät pääsääntöisesti lapsiin ja nuoriin, hieman vanhuksiin ja elinkeninotoimintaan. Emme esitä vain lisäyksiä budjettiin, vaan olemme löytäneet myös vaihtoehtoisia säästökohteita.


Puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet.

 

Kuntatalouden tila on tänäkin vuonna haastava, eikä helpotusta näy lähivuosinakaan. Käytännössä kaikissa kunnissa uudistutaan voimakkaasti ja kehitetään uusia toimintamalleja. Uusiutumisessa on omat mahdollisuutensa, mutta myös vaaransa. Tämän vuoden talousarvioesityksessä monet näistä vaaroista liittyvät ihmisten hyvinvointiin.

 

Vihreät ovat tyytyväisiä siitä, että vuoden 2014 kh-käsittelyssä Leo Lähteen esittämä lisäys keskustan kehittämissuunnitelmatyön aloittamisesta sai tämän vuoden budjettiin 150 000 euron määrärahan, ja että keskustan tulevaisuutta suuntaava kutsukilpailu toteutettiin.

Nyt kun kilpailut on pidetty, on aika ryhtyä rohkeasti toimeen.

Vaikka päätetty määräraha ja kilpailun tarpeellisuus sai vuoden mittaan valtuustossa muutaman epäilevän ja arvostelevan kommentin, vihreät edellyttävät, että päämäärätietoisesti ryhdytään neuvottelu- ja kaavoitusprosessiin maanomistajien kanssa keskustan suunnitelmalliseksi kehittämiseksi. Vihreiden mielestä luontevinta on kaavoitustyön aloittaminen Poutuntien aravakorttelialueelta.

Talousarvioesityksen säästöistä monet kohdistuvat lapsiin ja nuoriin, vaikka tutkitusti säästöt tulisivatkin kalliiksi pitkällä tähtäimellä. OECD:n mukaan yhden euron panostus varhaiskasvatukseen tuottaa yhteiskunnalle seitsemän euron hyödyn. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen asettaa lapset eriarvoiseen asemaan myös ryhmäkokojen osalta: kokopäiväisessä päivähoidossa yhtä ohjaajaa kohden ryhmässä saa olla kahdeksan lasta, kun osapäiväisessä päivähoidossa vastaava luku on 13.

Tässä on kysymyksessä nimenomaan lapsen oikeus, ei vanhempien. Oikeuden rajaamista kannattavat vetoavat siihen, että sosiaalisin perustein päivähoitoa on saatavissa jatkossakin. Johtaako tämä samanlaiseen tilanteeseen kuin kotihoidon tuen kohdalla? Emme voi ajautua tilanteeseen, jossa määrärahojen loputtua lapsi ei pääsekään päivähoitoon.

Vihreät eivät hyväksy subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista nykytilanteesta, eivät myöskään yli 3-vuotiaiden ryhmien suhdeluvun muutosta nykyisestä 1:8:aan. Tämän johdosta esitämme s.75 otsikon Toiminta 2016 alla olevan kahden ensimmäisen kappaleen poistamista ja s.74 tavoitelaatikon kohdan Rohkea uudistuminen poistamista kokonaisuudessaan

Vihreät katsovat, että ohjaajien työpanoksen vähentäminen perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa esitetyssä laajuudessa vaarantaa lasten mahdollisuuksia saada laadukasta ja turvallista kasvatusta sekä opetusta. Ymmärrämme talouteen ja toiminnan tehostamiseen kohdistetut vaatimukset, mutta koska keskeneräisten yt-menettelyjen johdosta on mahdotonta saada käsitystä ohjaajien vähennyshankkeiden laajuudesta ja vaikuttavuudesta, vihreät esittävät että ohjaajiin kohdistetut vähennyshankkeet puolitetaan.

Erkkilän ja Sillanpään valtuutetuille välittämien viestien mukaan perusopetukseen on kohdistettu 190 000, iltapäivätoimintaan 100 000 ja varhaiskasvatukseen 172 000 euron säästö ohjaajien palkkioissa. Esitämme näiden summien puolittamista eli suunnitellun 462 000 euron sijaan säästösumma olisi 231 000 euroa.

Vihreät eivät hyväksy uuden hoivarakennuksen pitkäaikaispaikkojen toteuttamista ostopalveluna, vaan edellytämme kaikkien 60 paikan tuottamista kaupungin omana toimintana. Sote-ratkaisun toteuttamisvuosi 2019 tulee liian nopeasti ajatellen rakennuksen valmistumisen mahdollista venymistä, kilpailutuksen järjestämistä ensi vuonna sekä oman toiminnan henkilöstömuutosten toteuttamista ulkoistamistilanteessa. Soteen siirtymisen aattoaikana on selkeintä toteuttaa palvelut omana tuotantona nykyiseen tapaan.

Esitämme, että s. 64 poistetaan viidennestä kappaleesta teksti alkaen kohdasta “Uuden rakennuksen pitkäaikaisen hoivan paikat (60) toteutettaisiin ostopalveluna…”, kappaleen loppuun jätetään lause “Vuonna 2017 perustetaan vanhuspalvelukoordinaattorin tehtävä.”

Tässä vaiheessa täytyy todeta, että nykyisellään talousarviokirja ei tarjoa valtuutetuille riittävästi työkaluja talousarvioon liittyvän päätöksenteon tueksi. Erityisesti henkilötyövuosiin liittyvien lukujen puuttuminen ja muutokset verrattuna aikaisempiin vuosiin hankaloittavat päätöksentekoa merkittävästi. On erittäin vaikea keksiä kehittämiskohteita, jos jokaisen toiminnon osalta täytyy erikseen kysyä kustannukset.

Edellä olevien ehdotusten rahoittamiseksi esitämme seuraavia toimia:

Tredealle maksetaan vuosittain 230000e. Kaupungin saaman hyöty ei kuitenkaan kohtaa tehdyn panostuksen kanssa. Saadut lisäresurssit voimme käyttää joko esitettyjen lasten palveluiden turvaamiseen tai kaupunkikehityspalveluiden ja Verte Oy:n kautta niin Kyynijärven bio- ja kiertotalousalueen kuin 3kulman cleantech-alueen kehittämiseen. Seudulliseen markkinointiin tulee etsiä uusia toimivampia konsepteja.

Esitämme s.45 Elinkeinopalveluiden alle viimeiseksi kappaleeksi lisäystä: ”Nokia käynnistää  vuoden 2016 aikana Tredea Oy:n sopimuskuntien kanssa neuvottelut kaupungin irrottautumisesta osakeyhtiöstä.”

Koulukuljetuksen kustannukset ovat nousseet lyhyessä ajassa sadoilla tuhansilla logistiikkainsinöörin työpanoksesta huolimatta. Esitämme Sivistyspalveluiden ja Opetuksen alle s.72 kohtaan Toiminta 2016 uutta kappaletta: “Käynnistetään keväällä 2016 koulukuljetusten uudelleenorganisointihanke, jossa kartoitetaan joukkoliikenteen käytön kehittämisen, lukujärjestystysmuutosten ja logististen muutosten mahdollisuudet koulukuljetuskustannusten säästöjen aikaansaamiseksi.” Lisätään tavoitelaatikkoon kohtaan Rohkea uudistuminen / Palvelutuotannon uusien ja vaihtoehtoisten tapojen aktiivinen pohdinta: koulukuljetusjärjestelmän uudistaminen, aikajänteelle Q1-Q4.

Hanke rahoitetaan koulukuljetuksiin varatusta rahasta ja sen tulosten tulee olla käytettävissä vuoden 2016 syksyllä.

Vaikka muutosten luonne on sellainen, että ne pitkällä tähtäimellä säästävät rahaa, tulee osa esityksistämme rahoittaa lainarahalla.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille politiikka- ja yhdistystoimintavapaata joulunaikaa.

Ei kommentteja »

Aloite: Toimintaterapian tarve osana ennaltaehkäisevää työtä Nokialla

Blogi – 16. maaliskuuta 2014 – kirjoittanut Nokian Vihreät

Valtuutettu Anitta Forssén ja 28 muuta valtuutettua / varavaltuutettua ovat allekirjoittaneet valtuustoaloitteen Toimintaterapian tarve osana ennaltaehkäisevää työtä Nokialla. Aloite on luettu Nokian kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.3.2014

Suuri osa lapsista hyötyy toimintaterapiasta kehityksen eri vaiheissa ja siten myös tarve toimintaterapialle on suuri. Sillä voidaan vaikuttaa moniin eri toimintakyvyn haasteisiin, kuten motoriikan ja hahmottamisen ongelmiin sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteisiin. Oikea-aikaisesti tapahtuvalla toimintaterapialla voidaan ennaltaehkäistä ja välttää laajempia toimintakyvyn ja elämän haasteita, kuten syrjäytymistä. Näin voidaan myös estää hoitokustannusten kasvua.

 
Tällä hetkellä Nokia ostaa toimintaterapiapalvelut ulkopuoliselta toimijalta sekä erikoissairaanhoidosta. Useat lapset eivät pääse edes toimintaterapiatarpeen arviointiin puhumattakaan terapiasta. Toimintaterapiaan päätyvät vain lapset, joiden toimintakyvyn haasteet ovat suuret ja moninaiset. Lisäksi nämä lapset saattavat joutua odottamaan päätöstä parikin vuotta. Kovin niukkaa, kallista ja kankeaa palveluntarjontaa.

 
Jo lyhyillä toimintaterapiajaksoilla voidaan tukea lapsen kehitystä ja saavuttaa paljon tulosta. Toimintaterapeuttien määrä kunnissa kasvaa jatkuvasti ja monissa pienissäkin kunnissa työskentelee jo toimintateraputteja esim. neuvolan puolella.

 
Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen ehdotamme, että toimintaterapian mahdollistaminen kaupungin omana toimintana tutkittaisiin.

Vihreä valtuustoryhmä

Anitta Forssén

 

Ei kommentteja »

Oras Tynkkynen vieraili rinneravintolassamme 16.2.

Blogi – 20. helmikuuta 2014 – kirjoittanut Nokian Vihreät

Nokian Vihreät viettivät ravintolapäivää Penttilänpellon laskumäessä. Rinneravintolassa oli tarjolla soija-, ryyni- ja grillimakkaraa, kahvia, mehua ja pullaa. Laskijoita oli paikalla sopivasti ja mäki oli selkeästi paremmassa kunnossa kuin Sotshissa!

Paikalla vieraili myös kansanedustaja ja eurovaaliehdokas Oras Tynkkynen, jonka ravintolapäivän ohjelmaan kuului useamman ravintolan kiertäminen polkupyörällä. Tampereelta saapunut Tynkkynen kertoi kampanjansa etenemisestä, teemoistaan ja tukiryhmästään.

Lisätietoa Tynkkysen kampanjasta ja tukiryhmästä löytyy osoitteesta www.oras2014.fi

Oras Tynkkynen vieraili rinneravintolassamme

Ei kommentteja »

Aloite: Terveyskioski Nokialle

Blogi – 18. joulukuuta 2013 – kirjoittanut Nokian Vihreät

Valtuutettu Anitta Forssén ja 31 muuta valtuutettua / varavaltuutettua ovat allekirjoittaneet valtuustoaloitteen terveyskioskista Nokialle, joka on käsitelty kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.12.2013 ja lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Nokian kaupungin taloussuunnitelmasta: Terveydenhuoltolain laajennettua kiireettömän hoitopaikan valinta tulee voimaan vuoden 2014 alusta, jolloin myös muista kunnista voidaan hakeutua hoitoon Nokian terveyskeskukseen. Silloin terveyskeskuksen pitää pystyä hoitamaan kaikki sinne hoitoon haluavat potilaat.

Suomessa toimii n. 30 kunnassa terveyskioski, joka on perusterveydenhuoltoon kuuluva, matalan kynnyksen, hoitajatason palvelupiste, joka tuottaa palveluja asiakaslähtöisesti. Sen palveluihin kuuluu mm. terveysneuvonta, vastaanottotoiminta kuten: verenpaineen ja verensokerin mittaukset, ompeleiden poistot, rokotukset, lääkeinjektiot korvahuuhtelut jne. Tampereen yliopiston tutkimusten mukaan terveyskioskit ovat vähentäneet huomattavasti terveyskeskuskäyntejä. Sitran tutkimusten mukaan terveyskioskien vaikuttavuus myös tautitapausten ja terveysriskien löytymiseen on ollut huomattava. Monelta jää menemättä terveyskeskukseen tutkittavaksi “pienten vaivojen vuoksi”, jolloin ennalta ehkäisevä terveydenhuolto ei heitä tavoita, sen seurauksena on vääjäämättä erikoissairaanhoidon tarpeen lisääntyminen.

Terveyskioski voi tukea avohoidon palveluita mahdollistamalla hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon koordinoinnin, joka vähentää myös tarvetta raskaisiin palveluihin Ylöjärvellä terveyskioski on toiminut hyvällä menestyksellä, sen suurin kustannus on henkilöstökulut n.60 %. Nokialla henkilöstön kuluja voisi minimoida ohjaamalla esim. tuki ja liikuntaelinten sairauksista sairauseläkkeelle siirtymässä olevia hoitajia, kevennettyyn työhön terveyskioskiin, näin voitaisiin välttyä joiltain osin varhe-maksuilta.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että edellä mainitun terveyskioskin toiminnan mahdollisuus osana perusterveydenhuoltoa tutkittaisiin.

Ei kommentteja »

Talousarviopuheenvuoro

Viinikanniemen kohtalo on selvitettävä

Puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet.

Suomi elää jatkuvassa muutoksessa. Monet näistä muutoksen kohteista koskevat suoraan kuntien taloutta tai toimintaa. Suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle, sote- ja kuntauudistusta tehdään kovaa vauhtia, julkisen talouden ennustetaan velkaantuvan jatkossakin eikä teollisuuden työpaikkoja ole palaamassa Suomen rajojen sisäpuolelle.

Kuntien toiminnan kannalta tämä tarkoittaa isoja uudistuksia. Jo nyt pitää lähteä uudistamaan vanhuspalveluita ja muokkaamaan palvelurakenteita. Jo nyt pitää suunnitella mistä kaupunki saa riittävät tulot vielä 10 vuoden kuluttuakin, jotta peruspalvelut saadaan järjestettyä laadukkaasti. On selvää, että isoja muutoksia tarvitaan. Koska kuluja ei voida määräänsä enempää karsia edes rakenteellisilla muutoksilla, täytyy kaupungin panostaa selvästi nykyistä enemmän elinkeinotoiminnan kehittämiseen alueella.

Talousarvioesitys on Nokialla tehty maltilla. Investointitarve on reilusti suurempi kuin raami antaa myöden. Lähivuosina löydämme edestämme tehdassaaren padon ja Emäkosken sillan remontin, Kankaantaan päiväkodin korvaajan rakentamisen ja monia muita kohteita joita ei voi turvallisuus- tai terveyssyistä viivästyttää. On syytä pitää tiukkaa linjaa, jotta nämä pakolliset investoinnit pystytään toteuttamaan ilman ylimääräistä lisävelkaa.

Nokialla on kiitettävästi selvitetty ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksia niin Menkalan kentän, kirjaston, Alhoniityn koulun kuin Juhansuon teollisuusalueenkin rakentamisessa. Tästä pitää jatkossakin pitää kiinni ja pyrkiä investoimaan nimenomaan niihin kohteisiin joihin tukea on mahdollista kulloinkin saada.

Käyttötalouden puolella tärkein yksittäinen asia on painopisteen siirtyminen kohti ennaltaehkäisevämpää toimintaa. Palvelukeskukset eivät ole tänäkään vuonna olleet helpon tehtävän edessä, mutta ovat siitä huolimatta pystyneet suunnittelemaan uudenlaisia parempia toimintatapoja. Hyviä esimerkkejä tästä ovat talousarvioesityksen tavoitteista mm. aluevastaanottojen työparimalliin siirtyminen, potilaslähtöiset hoitosuunnitelmat, työntekijöiden kotikäynnit äitiysneuvolan asiakkaille, AAPO-ohjaajan toimen vakinaistaminen, ammatillisen koulutuksen kanssa tehtävä yhteistyö ja monet matalan kynnyksen palvelut.

Koska Viinikanniemen alue on noussut pikavauhtia päätöksentekoon mukaan, teen muutosesityksen s. 11 kohtaan 2. Yrittävä, osaava ja onnistuva Nokia. Esitän lisäyksenä uutta johtamisen kohdetta “Matkailun kehittäminen”, vastuuhenkilöiksi elinkeinopäällikköä ja kaupungininsinööriä ja tavoitetasoksi “Selvitetään leirintäaluetoiminnan jatkamisen edellytykset.”  Tällä lisäyksellä Vihreät haluavat varmistaa, että Viinikanniemen alueen suunnittelusta tehdään vaikutusten ennakkoarviointi ja kunnolliset selvitykset erilaisten kehitysvaihtoehtojen kustannuksista ja tuloista alueen virkistys- tai leirintäaluekäyttöä unohtamatta.

Vihreä valtuustoryhmä on niin Viinikanniemen kuin muidenkin asioiden suhteen valmis valtuustosopimuksilla suunnittelemaan Nokian kaupungin tulevaisuutta ja tekemään poliittista linjanvetoa nykyistä pidemmälle. Tämä on tärkeätä kokonaisuuksien kehittämisen kannalta nykyisen osaoptimoinnin sijaan.

Lopuksi haluan kiittää valtuutettuja ja virkamiehiä työntäyteisestä vuodesta ja toivottaa hyvää joulunodotusta.

Antti Tomminen
valtuustoryhmän puheenjohtaja

Ei kommentteja »

Nokian keskusta vuonna 2020

Blogi – 7. toukokuuta 2013 – kirjoittanut Nokian Vihreät

Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa valtuustoaloitteena, että Nokian kaupunki laatii vuoteen 2020 suuntaavan kaupungin keskustan kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman.

Edellinen, silloisen Maa ja Vesi Oy:n laatima keskustan kehittämissuunnitelma ei johtanut juurikaan konkreettisiin tuloksiin. Myöskään Teknillisen Korkeakoulun (nyk. Tekninen Yliopisto) taholla tekeillä ollut diplomityö ei ole valmistunut. Lisäksi viime vuosikymmenellä on laadittu harjoitustyönä joitakin ”villejä” ideoita Nokian keskustan kohentamiseksi. Ydinkeskustan yleiskaavamuutoksen yhteydessä laadittiin liikennesuunnitelma ilman laajempaa yleistarkastelua.

2000-luvun alussa oli koolla myös kaupungin ja sidosryhmien, mm. yrittäjien, työryhmä, joka pohti keskustan tulevaisuutta. Mikään näistä ei ole johtanut myönteisiin jatkotoimiin.

Vuoteen 2020 ulottuva suunnitelma tulee tehdä ulkopuolisin voimin kaupungin kaavoitusyksikön rajallisten resurssien vuoksi. Suunnitelma tulee laatia maanomistusoloista riippumatta, koska kaupungin omistamaa maapohjaa keskustassa on niukasti.

Suunnitelman toteuttamista seuraamaan tulee perustaa työryhmä, joka visioi laajapohjaisesti( kaupunki, seurakunta, yrittäjät, kuntalaiset) keskustan tulevaisuutta ja varsinkin Prisman rakentumisen jälkeistä kaupunkikuvaa kirkon, Hinttalan museon, urheilu- ja virkistysalueiden ja Vihnuksen ympäristössä.

Ei kommentteja »

Aloite vedensäästöstä kaupungin kiinteistöissä

Blogi – 7. toukokuuta 2013 – kirjoittanut Nokian Vihreät

Veden riittävyys tulee olemaan ongelma Nokialla lähitulevaisuudessa. Veden lämmittämiseen käytettävän energian hinta ei tule ainakaan merkittävästi laskemaan ja ratkaisut veden riittävyyden varmistamiseksi lähenevät.

Vedenkulutusta saadaan yksinkertaisesti ja edullisesti pienennettyä hanaan asennettavilla vettä säästävillä poresuuttimilla. Yksi poresuutin maksaa muutamia euroja ja asennustyöhön kuluu paikan päällä aikaa 1-2 minuuttia.

Kaupungin kiinteistöissä on suuri määrä hanoja. Yhtä hanaa kohti säästö on nykyisillä energian hinnoilla käytöstä riippuen muutamia kymmeniä euroja vuodessa, hanoja kaupungin tiloissa on nelinumeroinen määrä ja suurin osa niistä on vilkkaassa käytössä.

Investointi maksaa itsensä säästyneenä vetenä ja energiana takaisin muutamassa kuukaudessa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Nokian kaupunki vaihtaa hanoihinsa energiaa säästävät poresuuttimet.

 

Nokialla 29.4.2013

 

Vihreä valtuustoryhmä

Ei kommentteja »

Aloite avoimen lähdekoodin käytöstä oppilaitoksissa

Blogi – 7. toukokuuta 2013 – kirjoittanut Nokian Vihreät

Lisenssimaksut ovat kaupungille suuri menoerä. Suomessa lisensseistä muodostuva kulu on keskimäärin noin 400e vuodessa yhtä tietokonetta kohden. Nokialla on 15 oppilaitosta joissa on suuri määrä tietokoneita.

Jos yhdessä koulussa on keskimäärin neljä tietokoneluokkaa joissa on yhteensä sata tietokonetta, muodostuu 15 oppilaitoksen lisenssimaksuista vuodessa noin 600000e kulut kaupungille.


Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja moni muu perustoiminto voidaan toteuttaa ja opettaa myös ilmaisilla avoimen lähdekoodin ohjelmilla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Nokian kaupungin oppilaitoksissa siirrytään käyttämään avoimen lähdekoodin tekstinkäsittely- ja muita perusohjelmia ja niiden käyttö mahdollistetaan oppilaiden lisäksi myös työntekijöille.

 

Nokialla 29.4.2013

 

Vihreä valtuustoryhmä

Ei kommentteja »

Aloite pormestarimalliin siirtymiseksi (tehty 4.3.2013)

Blogi – 29. huhtikuuta 2013 – kirjoittanut Nokian Vihreät

Valtuutettu Leo Lähteen ja 13 muun valtuutun allekirjoittama valtuustoaloite pormestarimalliin siirtymiseksi tehtiin 4.3.2013 ja se kuului näin:

”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme valtuustoaloitteena, että ennen kaupunginjohtajan viran uudelleen auki julistamista kaupunginhallituksen tulee selvittää kirjallisen kyselyn avulla valtuustoryhmien valmius pormestarimalliin siirtymiseksi nykyisen kaupunginjohtajajärjestelmän tilalle.

Mikäli pormestarimalli saa kannatusta puolueiden keskuudessa, asia tulee valmistella ripeästi valtuuston virallista päätöstä varten.”

Sittemmin Nokian kaupunginvaltuustolle järjestettiin 21.3.2013 ns. pormestari-info ja valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat tavanneet asian tiimoilta 3.4.2013. Kaupunginhallitus päätti 8.4.2013 julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana. Kaupunginvaltuusto puolestaan päätti kokouksessaan 15.4.2013 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, ettei pormestarimalliasia aloitteena anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Ei kommentteja »

Vihreät - De Gröna

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä
Log in